Тренутно се налазите: Насловна > Императив глагола

Императив глагола

I

оти́ди, оти́дите / оти́ђи, оти́ђите (: оти́ћи)

Глагол оти́ћи припада I врсти и мења се у презенту на следећи начин:  òтӣде̄м, òтӣде̄ш… òтӣдӯ и ȍде̄м, ȍде̄ш… ȍдӯ; нису неприхватљиви ни облици са ђ: òтӣђе̄м, òтӣђе̄ш… òтӣђӯ. Будући да се у 3. лицу множине презента јавља наставак ӯ коме не претходи глас ј, императив се гради додавањем наставка -и. У императиву су прихватљива два облика ― оти́ди (< отид- + -и) и оти́ђи (< отиђ- + -и), с тим што облик оти́ди има предност.

II

си̏са̄ј, си̏са̄јте / си̏ши, си̏шите (: си̏сати)

Глагол си̏сати поред облика презента по V врсти (си̏са̄м, си̏са̄ш… си̏сајӯ) има и облике по II врсти (си̏ше̄м, си̏ше̄м… си̏шӯ), па се у императиву јављају дублетни облици. У првом случају 3. лице множине презента садржи наставак ӯ, а претходни слог је кратак (си̏сајӯ), па се императив гради додавањем наставка на основу презента: си̏са̄ј. У другом случају 3. лице множине презента се завршава наставком ӯ коме не претходи глас ј (си̏шӯ), те се императив гради додавањем наставка –и: си̏ши.

III

разу̀ме̄ј, разу̀ме̄јте (: разу̀мети)

Глагол разу̀мети се мења по V врсти. У 3. лицу множине презента овај глагол има наставакӯ коме претходи кратак слог (разу̀ме̄јӯ), те се императив гради додавањем наставка на основу презента: разу̀ме̄ј.

Облици разу̀ми, разу̀мите нису прихватљиви.

IV

рѐци, рѐците / рѐкни, рѐкните (: рѐћи)

Глагол рѐћи има презентске облике по I врсти (ре̏че̄м, ре̏че̄ш… ре̏кӯ) и по III врсти (ре̏кне̄м, ре̏кне̄ш… ре̏кнӯ), те се императив може градити на двојак начин. У првом примеру 3. лице множине презента се завршава наставком ӯ коме не претходи глас ј е̏кӯ), па се императив гради уз помоћ наставка . Пошто се основа презента завршава задњонепчаним сугласником (рек-), долази до сибиларизације ― велар к испред вокала и прелази у зубни сугласник ц: рѐци. У другом примеру 3. лице множине презента такође садржи наставак –ӯ коме не претходи глас ј е̏кнӯ) и императив се поново гради додавањем наставка -и: рѐкни.

V

рàздво̄ј се, рàздво̄јте се (: раздвòјити се)

Глагол раздвòјити се припада VI врсти. У 3. лицу множине презента овај глагол садржи глас ј у наставку, док је вокал у претходном слогу кратак (рàздвоје̄ се), па императив гради додавањем наставка –ј: рàздво̄ј се. Облици императива раздвòји се, раздвòјите се не улазе у стандард.

VI

помòзи, помòзите (: помòћи)

Глагол помòћи се у презенту мења као глаголи III врсте (пòмогне̄м, пòмогне̄ш… пòмогнӯ). Овај сложени глагол добијен је префиксацијом од модалног глагола мòћи који се мења у презенту по I врсти (мòгу, мȍже̄ш… мȍгӯ); када служи за исказивање неке предбудуће ситуације, мòћи се мења као глаголи III врсте у презенту: мȍгне̄м, мȍгне̄ш… мȍгнӯ.

Императив од мòћи би потенцијално гласио мòзи или мòгни. У облику императива од глагола помòћи који гласи помòзи јавља се мòзи.

VII

бру́ји, бру́јите (: бру́јати)

Глагол бру́јати припада VII врсти. Како 3. л. множине презента садржи глас ј у наставку, а вокал у претходном слогу је дуг (бру́је̄), императив се гради помоћу наставка -ји: бру́ји.

Сродна слика


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • G-plus


4 коментар “Императив глагола”

 1. Милан says:

  Све похвале за сајт и текстове. Увек нешто ново сазнам.

 2. Neca says:

  Moram i ja da Vas pohvalim, sve cestitke… Uvek dobro objasnjeno, sa dosta primera, i provereno (sto je i najbitnije) 🙂

Напиши одговор