Тренутно се налазите: Насловна > Императивне сложенице

Императивне сложенице

Према морфолошкој припадности првог дела, именичке сложенице (сложене именице) се деле на: 1) сложенице са именицом у првом делу; 2) сложенице са придевом у првом делу; 3) сложенице са заменицом у првом делу; 4) сложенице са бројем у првом делу; 5) сложенице са глаголом у првом делу; 6) сложенице са прилогом у првом делу. Сливенице су, пак, посебан тип именичких сложеница који настаје мешањем или укрштањем основа.

Императивне сложенице су врста именичких сложеница са глаголом у првом делу.

У тесту се бавимо творбеном и семантичком анализом императивних сложеница: вежиглава, врскапут, вртикапа, грабикапа, лажигаће, навлачкапа, сврзикапа, сврзимантија, смичикапа, ћушкапа, шоркапа.

Већина ових сложеница има следећу творбену структуру: у првом делу сложене речи је облик императива глагола за 2. лице једнине, док је у другом делу именица са значењем дела тела или дела одеће: вежиглава, вртикапа, грабикапа, лажигаће, сврзикапа, сврзимантија, смичикапа.
У посебну групу сврстали бисмо сложенице врскапут (< врзикапут), навлачкапа, ћушкапа, шоркапа које у првом делу садрже окрњену глаголску основу, док је у другом делу именица која означава одевни предмет.

Императивне сложенице имају следећа значења: 1) дечија или покрајинска игра: грабикапа покр. ‘игра грабљења капе у колу’, навлачкапа нар. ‘дечија игра у којој се деца навлаче, натежу око капа стављених на гомилу’, ћушкапа ‘врста игре у којој се капа ћушка, одбацује ногом’, шоркапа ‘дечија игра у којој се капа шора’; 2) особа: вртикапа ‘превртљивац’, сврзикапа ‘онај који мења своје мишљење’, сврзимантија ‘онај који је скинуо мантију, који се одрекао свештеничког позива’; 3) одевни предмет: вежиглава покр. ‘женска марама за главу, повезача’, врскапут ‘горњи капут’, лажигаће ‘дечије гаће са разрезом’; 4) оружје: смичикапа ‘сабља која се смиче, скида с главе’.

Деривационом способношћу се одликује сложеница лажигаће. Додавањем суфикса -ица на сложену основу (лажигаћ-) настаје именица лажигаћице. Лексема лажигаћице има деминутивну семантику.

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • G-plus


Напиши одговор